Deze website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan we ervan uit dat je akkoord bent.
Akkoord

Algemene voorwaarden


Y'abal Handicrafts Nederland,
gevestigd te Nijmegen.

 

Versie geldig vanaf 01-10-2012

 

1. Algemeen
1.1 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Y’abal Handicrafts Nederland. Y’abal Handicrafts Nederland behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen. Het is daarom raadzaam deze regelmatig te bekijken.
1.2 Y’abal Handicrafts Nederland streeft naar een zo accuraat mogelijke informatieverstrekking. Echter, aangezien de getoonde producten met de hand worden gemaakt kan het zijn dat het geleverde product licht afwijkt van de fotos op de website. Alle afbeeldingen en gegevens betreffende kleur en afmeting zijn derhalve indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Y’abal Handicrafts Nederland.
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Y’abal Handicrafts Nederland eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Y’abal Handicrafts Nederland of een door Y’abal Handicrafts Nederland verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Y’abal Handicrafts Nederland en u hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van Y’abal Handicrafts Nederland gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5 Y’abal Handicrafts Nederland kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien u had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de vermelde aanbiedingstermijn niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 De vermelde prijzen zijn in Euro's en inclusief 21% BTW maar exclusief verzend- en verwerkingskosten.
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

4. Bestelling en betaling
Betaling dient vooraf te geschieden, door middel van overmaking van het totaalbedrag op de rekening van Y’abal Handicrafts Nederland. Dit kan ofwel door gebruik te maken van de betaalmethoden die via de website worden aangeboden, ofwel door het bedrag na ontvangst van de bevestiging van de bestelling over te schrijven naar de rekening van Y’abal Handicrafts Nederland. In de bevestiging van de bestelling staat een datum waarvoor u betaald moet hebben. Indien deze termijn verstreken is wordt de bestelling als ongeldig beschouwd en zal Y’abal Handicrafts Nederland u hiervan op de hoogte stellen. Indien u Y’abal Handicrafts Nederland niet voor het verstrijken van de termijn middels een email heeft bericht over het uitblijven van de betaling behoudt Y’abal Handicrafts Nederland zich het recht voor nieuwe bestellingen te weigeren.

5. Levering en verzendkosten
5.1 Een bestelling wordt in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling in behandeling genomen.
5.2 Indien uw bestelling op voorraad is bij Y'abal Handicrafts Nederland en tenzij anders overeengekomen wordt uw bestelling met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitgevoerd. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u hiervan uiterlijk één maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
5.3 Genoemde termijnen zijn indicatief; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
5.4 Mbt de verzend- en verwerkingskosten geldt het volgende: voor levering binnen Nederland wordt €1,95 aan verzend- en verwerkingskosten in rekening gebracht bij bestellingen tot €20; bij bestellingen vanaf €20 tot €60 zijn de verzend- en verwerkingskosten €3,95; bij bestellingen vanaf €60 is de verwerking en verzending gratis. Voor verzending naar andere landen in Europa geldt: bij bestellingen onder de €25 zijn de verzend- en verwerkingskosten €4,95; daarboven wordt €8,95 in rekening gebracht.
5.5 De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Y’abal Handicrafts Nederland bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
5.6 Wanneer op het afleveradres niemand aanwezig is, zal conform de geldende werkwijze van de postafhandelaar wordt gehandeld. Mogelijkheden procedures zijn (niet uitputtend), het achterlaten van bericht ontrent de vervolgprocedure en het achterlaten van de zending bij aanwezige buren. Y’abal Handicrafts Nederland is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van producten die uit deze werkwijze voortvloeien, tenzij u bij de bestelling kenbaar maakt de producten met ontvangstbevestiging te willen ontvangen. De extra kosten komen dan voor uw rekening. Bij bestellingen van meer dan €100 wordt altijd met ontvangstbevestiging verzonden.
5.7 Bij verzending met ontvangstbevestiging dient u voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien u gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
5.8 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor uw rekening en risico.
5.9 Aan de leveringsplicht van Y’abal Handicrafts Nederland zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Y’abal Handicrafts Nederland geleverde zaken een keer aan u zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
5.10 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor uw rekening, tenzij u op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

6. Herroepingsrecht en retourneren
6.1 Uitgezonderd van maatwerkopdrachten en tenzij dit bij het aanbod is uitgesloten, geldt voor elke aankoop een zichttermijn van 14 kalenderdagen, ingaande de dag na ontvangst door u of namens u van het product. In deze periode kunt u de bestelling ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking terugsturen zonder opgaaf van reden. Indien u na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Y’abal Handicrafts Nederland heeft teruggezonden, is de koop een feit. U bent gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Y’abal Handicrafts Nederland.
6.2 Tijdens de bedenktijd mag van u verwacht worden dat u zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Y’abal Handicrafts Nederland behoudt zich het recht voor om geretourneerde of teruggebrachte producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te incasseren, wanneer het vermoeden bestaat dat de bestelling onzorgvuldig is geopend, gebruikt of door uw schuld is beschadigd. Y’abal Handicrafts Nederland zal u hier schriftelijk van in kennis stellen.
6.3 Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Y’abal Handicrafts Nederland te retourneren, inclusief de originele orderbevestiging (per email). Risico’s van en kosten voor het retourneren (zgn. retourneerkosten) zijn voor uw rekening. Y’abal Handicrafts Nederland zal vervolgens na ontvangst en goedkeuring van het product het bedrag van de bestelling inclusief bezorgkosten crediteren. Dit zal geschieden uiterlijk 30 kalenderdagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling.
6.4 Deelbestelling retourneren: mocht u een deel van de bestelling willen retourneren, ook dan zijn de retourneerkosten voor uw rekening. Y’abal Handicrafts Nederland zal na goedkeuring van het product het bedrag van de teruggezonden product(en) crediteren. Dit zal geschieden uiterlijk 30 kalenderdagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling. Bezorgkosten worden dan niet gecrediteerd.
6.5 Alle retourzendingen dienen vooraf gemeld te worden via info@yabal-shop.com.
Het adres voor de retourzending is:
Y’abal Handicrafts Nederland
Van Lyndenstraat 18
6521 BJ Nijmegen

7. Garantie
7.1 Y’abal Handicrafts Nederland garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.
7.2 Y’abal Handicrafts Nederland is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door u, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
7.3 U bent verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient u (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Y’abal Handicrafts Nederland. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen kunnen uiterlijk tot maximaal 14 kalenderdagen na levering schriftelijk worden gemeld op eerder vermeld emailadres.
7.4 Y’abal Handicrafts Nederland beantwoordt klachten zo spoedig mogelijk docht uiterlijk binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Y’abal Handicrafts Nederland binnen 14 kalenderdagen antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een uitvoeriger antwoord kan verwachten.
7.5 Indien uw klacht door Y’abal Handicrafts Nederland gegrond worden bevonden, zal Y’abal Handicrafts Nederland naar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen door producten van tenminste gelijke kwaliteit en prijs of met u een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Y’abal Handicrafts Nederland en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Y’abal Handicrafts Nederland) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Y’abal Handicrafts Nederland gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Y’abal Handicrafts Nederland voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
7.6 Y’abal Handicrafts Nederland is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
7.7Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang u jegens Y’abal Handicrafts Nederland in gebreke bent; B) u de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Y’abal Handicrafts Nederland en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake productaansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en de goede trouw, is Y’abal Handicrafts Nederland niet gehouden tot vergoeding van enige schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende- of onroerende goederen, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. Met inachtneming van elders in dit artikel gestelde, is Y’abal Handicrafts Nederland in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde, zoals het gebruik van producten voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
8.2 Y’abal Handicrafts Nederland is tevens niet aansprakelijk, wanneer a) Y’abal Handicrafts Nederland het product niet in het verkeer heeft gebracht; b) het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop Y’abal Handicrafts Nederland het product in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan; c) het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften; d) het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop Y’abal Handicrafts Nederland het product in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken; e) het gebrek is te wijten is aan het ontwerp van het product waarvan de grondstof of een onderdeel dat Y’abal Handicrafts Nederland heeft geleverd een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het product zijn verstrekt; f) het gebrek reeds in enige vorm bestond voor toepassing van diensten en/of producten van Y’abal Handicrafts Nederland.
8.3 De aansprakelijkheid van Y’abal Handicrafts Nederland wordt mede beoordeeld op grond van onze aansprakelijkheidsverzekering, alsmede de Wet Productaansprakelijkheid. Behoudens het elders in dit artikel gestelde, is schade die wordt vergoed door Y’abal Handicrafts Nederland aan de contractpartij te allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde.
8.4 Y’abal Handicrafts Nederland is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan door goederen in het verkeer gebracht en voorzien van een origineel door Y’abal Handicrafts Nederland aangebracht merketiket onder de merknaam van Y’abal Handicrafts Nederland zijnde (Y’abal Handicrafts). De contractpartner dient een factuur van de aankoop te overleggen waarin product, merknaam en type duidelijk zijn vermeld.
8.5 Y’abal Handicrafts Nederland is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

9. Overmacht
9.1 Yabal Handicrafts Nederland is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door de toeleverancier, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van de leverancier en/of producenten van Y’abal Handicrafts Nederland alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 Yabal Handicrafts Nederland behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Yabal Handicrafts Nederland gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
9.4 Indien Yabal Handicrafts Nederland bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en bent u gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Eigendom van alle door Y’abal Handicrafts Nederland aan u verkochte en geleverde zaken blijft bij Y’abal Handicrafts Nederland zolang u de vorderingen van Y’abal Handicrafts Nederland uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang u de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang u de vorderingen van Y’abal Handicrafts Nederland wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan.
10.2 De door Y’abal Handicrafts Nederland geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3 U bent niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

11. Privacy
11.1 Y’abal Handicrafts Nederland respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Y’abal Handicrafts Nederland niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Y’abal Handicrafts Nederland kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Y’abal Handicrafts Nederland neemt uw gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer op in een gegevensbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor een soepele uitvoering van met u gesloten overeenkomsten. Daarnaast kan Y’abal Handicrafts Nederland uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen. Als u hier niet langer prijs op stelt, stuurt u hiertoe dan een email naar info@yabal-shop.com. Tot slot kunnen uw gegevens binnen Y’abal Handicrafts Nederland mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Y’abal Handicrafts Nederland. Door gebruik te maken van de website geeft u hier toestemming voor.

12. Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.